Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

De rol van de dossiervormer binnen rechercheonderzoeken wordt steeds meer gewaardeerd en op waarde geschat. De commissie Posthumus heeft dan ook aangegeven dat de opleiding van dossiervormers een hoge prioriteit moet hebben (rapport ‘Versterking opsporing en vervolging’ van november 2005, hoofdstuk 5.7). COCON verzorgt een cursus dossiervorming die is ontwikkeld naar aanleiding van vragen en behoeftes uit de praktijk. Deze training is samengesteld door en in samenwerking met docenten die ook aan de basis hebben gestaan van andere cursussen en trainingen binnen dit vakgebied.

De training richt zich op de dossiervorming binnen het gebied van de middelzware criminaliteit, met meerdere verdachten en meerdere zaken. Er wordt gestuurd op WAT en HOE moet worden vastgelegd maar vooral ook op het WAAROM. Op deze manier wordt gestreefd naar zo kort en duidelijk mogelijk relaas van het onderzoek te genereren, waarin transparantie en zuiverheid vooropstaan.

Voor wie

Deze 5-daagse basistraining richt zich op rechercheurs die werkzaam zijn op het terrein van de lokaal-ernstige en middelzware criminaliteit, maar die geen of slechts beperkte ervaring hebben op het gebied van de dossiervorming. Enige ervaring binnen het werkgebied wordt wel noodzakelijk geacht. Aan de training kunnen maximaal 12 personen tegelijk deelnemen.

De te volgen methodiek is gebaseerd op de ABRIO/CVO richtlijn en op de Werkinstructie Dossiervorming, het voorgeschreven raamwerk waarin de landelijke werkwijze wordt beschreven over hoe te komen van onderzoeksdossier naar procesdossier. Dit vormt ook de basis voor het in de zeer nabije toekomst in te voeren digitaal dossier.

Deze methodiek wordt omschreven in de “Handleiding Dossiervorming”. Tijdens de training wordt hiervan gebruik gemaakt. Deze handleiding is mede geschreven door COCON docent Corné van Roosendaal.

Hoe

De cursist wordt aan de hand van een dag/dagelijkse casus uit de politiepraktijk meegenomen in alle facetten van schriftelijke verslaglegging tijdens een onderzoek. De casus start op dag 1 met het opmaken van een eerste BOB-aanvraag en eindigt op de dag 5 met het inleveren van het complete einddossier van de casus. In de tussentijd wordt ingegaan op de wet BOB, de rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris, en er wordt getraind op alle tussentijdse rapportages. Dit allemaal onder begeleiding van trainers die zowel ruime ervaring hebben op het gebied van dossiervormen als op het verzorgen van trainingen.

In de training worden theorie en praktijk met elkaar verweven. Er wordt inzicht gegeven in de wijze waarop onze klant, het Openbaar Ministerie, de Rechtelijke Macht, maar ook de verdediging kijkt naar al die verschillende soorten processen-verbaal en het doel wat daar steeds achter zit. Dit inzicht leidt tot een andere, betere zienswijze op het samenstellen van ons proces-verbaal, meer gericht op het achterliggende belang van onze klanten en gericht op de fase in de opsporing en vervolging waarin het onderzoek zich op dat moment bevindt.
Verder wordt uitleg gegeven op het gebied van het bewijsrecht, de Wet BOB / Wet Mevis en er wordt inzicht gegeven in de gestelde eisen aan een procesdossier.

De cursist levert dagelijks een proces-verbaal in, relaterend de actuele stand van zaken van het onderzoek op dat moment. Dit werkstuk wordt de volgende dag klassikaal en/of in persoon teruggekoppeld aan de cursist. Met name deze persoonlijke terugkoppeling en de feedback op de inhoud van het door de cursist zelf opgemaakte werkstuk wordt als zeer waardevol en vooral zeer leerzaam ervaren.

Als rode draad door het geheel loopt de aandacht voor het opmaken van het relaasproces-verbaal van de casus. In dit relaasproces-verbaal, prominent deel uitmakend van het (eind)procesdossier, wordt geoefend in het kort en bondig omschrijven van het verloop van het hele onderzoek. Hierbij is extra aandacht voor het relevantiecriterium en steeds dient verwijzing plaats te vinden naar de plaats waar de brondocumenten in het (eind)procesdossier zijn terug te vinden. De lezer wordt als het ware aan de hand meegenomen in het dossier en zo wegwijs gemaakt in het verloop van het totale onderzoek.

Het eindwerkstuk, het ingeleverde procesdossier, wordt door de docenten inhoudelijk beoordeeld en (schriftelijk) teruggekoppeld aan de cursisten. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat verstrekt.

Dag 1: voorstellen, uitwisselen ervaring op gebied van dossiervorming

Uitleg over de rol van de dossiervormer en de te volgen methodiek volgens de Werkinstructie Dossiervorming.

Begin van de middag start van de presentatie van een praktijkcasus. Deze casus loopt de hele rest van de week als rode draad door de cursus heen. De cursist gaan zelf aan de slag met een eerste BOB aanvraag, waarbij alle van belang zijnde formaliteiten op dit gebied aan bod komen. Er wordt gestart met de opzet van een onderzoeksdossier.

Eind van de middag levert de cursist zijn werkstuk in.

Dag 2: evaluatie werkstuk van de eerste dag, klassikaal en in persoon

Uitleg over de formele aspecten van de Wet BoB en de gevolgen daarvan op de inhoud van de BoB aanvraag. Aandacht voor de wijze waarop de officier van justitie naar onze processen-verbaal kijkt en zijn verwachtingen voor de inhoud daarvan.

Middag: voortzetting casus. De cursist gaat weer aan de slag en maakt opnieuw een BOB aanvraag, nu van een zwaarder bijzonder opsporingsmiddel en levert aan de einde van de dag het opgemaakte werkstuk in.

Dag 3: terugkoppeling werkstuk dag 2. De casus gaat voort

Vandaag komt de rol van de rechter -commissaris aan de orde. Hoe kijkt die autoriteit tegen onze processen-verbaal aan en welke verwachtingen heeft de RC daarvan. Op grond van de ontwikkelingen in het onderzoek wordt een actiedag voorbereid. De cursist oefent hierbij met de aanvraag voor een doorzoeking door de rechter-commissaris. Ook dit werkstuk wordt ingeleverd.

Dag 4: terugkoppeling van de aanvraag doorzoeking, wederom klassikaal en in persoon

Vandaag gaan we tot actie over. Na de verwerking van de uitkomsten van de tot op heden ingezette BOB middelen gaan we over tot de aanhouding van enkele verdachten. Er worden doorzoekingen uitgevoerd. De cursist gaat aan de slag met de verwerking van de inbeslagneming en er wordt gewerkt aan een proces-verbaal van voorgeleiding en er is aandacht voor het raadkamer proces-verbaal. Dit proces-verbaal wordt einde van de dag ingeleverd.

Dag 5: de dag start met de terugkoppeling van het pv voorgeleiding /raadkamer

Vervolgens wordt vandaag de hand gelegd aan het (eind) proces-dossier. Het onderzoeksdossier wordt omgebouwd naar een procesdossier en wordt door de cursist persoonlijk opgemaakt en samengesteld. Einde van de dag levert de cursist een volgens de richtlijnen ingericht en doorgenummerd procesdossier in. Van dit dossier maakt een inhoudsopgave deel uit en met name wordt specifiek aandacht geschonken aan het relaasproces-verbaal. Hierin wordt het totale verloop van het hele onderzoek volgens de voorgeschreven methodiek gerelateerd.

Dit werkstuk wordt binnen een maand na afloop van de cursus schriftelijk aan de cursisten teruggekoppeld.

Kosten

Prijs op aanvraag of neem telefonisch contact op met COCON BV. Ons telefoonnummer is: 024 3880261.

Algemeen

COCON heeft de beschikking over de meest recente wetgeving en maakt voor deze opleiding gebruik van docenten die veel ervaring hebben in de praktijk en daarnaast ruime ervaring hebben in het lesgeven op dit vakgebied. Deze opleiding kan zowel als dag- en avondopleiding gevolgd worden. COCON verzorgt deze training als ‘In Company’ training en, bij voldoende inschrijving, op basis van open inschrijving.