Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

 • Wij of ons: De gebruikers van deze Algemene voorwaarden handelend onder de naam COCON, Training & Advies.
 • Evenement: Hier onder vallen alle faciliteiten / diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging met COCON, Training & Advies;
 • Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een training / activiteit organiseren;
 • Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan ons levert;
 • De directie: zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63117037;
 • Deelnemer: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een training / activiteit organiseren;
 • Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

 

Werkingssfeer

 

 • Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aan vullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd.
 • Het copyright (eigendomsrecht) van het lesmateriaal berust bij COCON Training & Advies en/of de door haar ingehuurde trainers/adviseurs.

 

Offertes

 

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.
 • Offertes met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.
 • Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatie kosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan ons door leveranciers.
 • De offerte heeft altijd een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit van COCON, Training & Advies zal zijn, kunnen door de opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden.
 • Bij open inschrijvingen geldt voor deelnemers een bedenktijd van tenminste 14 dagen. Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de training boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit, geldt geen bedenktijd.
Volmachten

 

 • Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze medewerkers – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze algemene leveringsvoorwaarden.
 • Degene, die namens de opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de opdrachtgever gemachtigd te zijn.

 

Tarieven

 

 • De tarieven van een (samengesteld) programma zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Prijzen zijn geldend voor het programma zoals omschreven op de bevestiging, tenzij anders is aangegeven (bijvoorbeeld richtprijzen bij een offerte voor een komend jaar).
 • Na afloop van de training / activiteit ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. COCON, Training & Advies te Molenhoek onder vermelding van het factuurnummer (Triodos Bank).
 • Extra deelname aan een training / activiteit kunnen achteraf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt.
 • Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens een training / activiteit worden achteraf gefactureerd.
 • Eventuele veranderingen in de B.T.W.-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt.
 • Alle kosten van eventuele invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van € 150,-).
 • Het vervoer naar en van de trainingen is op eigen gelegenheid of in overeenkomst met COCON, Training & Advies.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

 • Tot 6 weken voor het arrangement plaatsvindt, kunt u de training / activiteit annuleren tegen 20% kostenvergoeding van het totaalbedrag. Tot 1 week wordt 50% in rekening gebracht en bij annulering binnen 1 week brengen wij het volledig overeengekomen bedrag in rekening. Voor een wijziging in het aantal deelnemers, geldt een termijn van 5 dagen voor de training / activiteit.
 • Bij trainingen / activiteiten die meer dan drie maanden van te voren geboekt zijn is COCON, Training & Advies niet aansprakelijk voor omstandigheden die er voor zorgen dat bepaalde onderdelen (accommodatie, logistiek of outdoor activiteiten) geen doorgang kunnen vinden (bijvoorbeeld door tussentijds faillissement van de uitvoerder). COCON, Training & Advies verplicht zich wel om een alternatief programma te organiseren op dezelfde geplande datum, dan wel op een alternatieve datum.

 

Deelnemers en haar verplichtingen

 

 • Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan sommige trainingen / activiteiten van COCON, Training & Advies grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.
 • Bij buitenactiviteiten, als onderdeel van een training, staat veiligheid boven alles. Een uitgebreide instructie met betrekking tot veiligheid wordt gegeven bij ieder evenement. In ieder evenement kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheidsfactoren dit vereisen. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen, wanneer de deelnemer gezondheidsklachten heeft en deze tijdens het evenement, arrangement en/of entertainment deze gezondheid in gevaar kan komen dient hij dit van te voren te melden.
 • COCON, Training & Advies en/of de leveranciers van bepaalde evenementen behouden zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname van een door ons georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit.
 • Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan COCON, Training & Advies besluiten hen van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.
 • COCON, Training & Advies en de uitvoerders zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging aan kleding en/of goederen van de deelnemers, tenzij er van onze kant sprake is van grove nalatigheid.

 

Verzekering, aansprakelijkheid en garantie

 

 • Ondanks dat de deelnemers bij bijna alle evenementen door de uitvoerende organisaties verzekerd zijn ter wille van uw veiligheid, is, in het geval van outdoor activiteiten, een passende persoonlijke WA- en ziekteverzekering vereist en wordt een aanvullende verzekering aanbevolen. Tevens is een annuleringsverzekering te overwegen.
 • COCON, Training & Advies handelt bij een aantal activiteiten als intermediair tussen consument en uitvoerder en is daarom niet aansprakelijk voor enigerlei calamiteiten cq ongevallen, cq schade, indien die zich voordoen bij uitvoering van evenementen, arrangementen en/of entertainment. Voor rekeningen achteraf staat COCON, Training & Advies niet garant en deze komen ten laste van de opdrachtgever.
 • Behoudens de verantwoordelijkheid van COCON, Training & Advies krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van:
  1. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door COCON, Training & Advies.
  2. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers.
 • COCON, Training & Advies staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdracht- bevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of COCON, Training & Advies al dan niet dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering.
 • Alle, al dan niet door COCON, Training & Advies ingehuurde trainers of adviseurs zijn gehouden aan geheimhouding.
 • Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan zijn wij gerechtigd om de order en/of de overeen komst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden ons het verschuldigde bedrag in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen.
 • In geval van een niet aan onze schuld toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zullen wij de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst. COCON, Training & Advies is verplicht er zorg voor te dragen dat de uitvoering van de overeenkomst altijd doorgang zal vinden, aantoonbare overmacht daar gelaten.
 • Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de order en/of overeenkomsten voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de order en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen.De aansprakelijkheid van COCON, Training & Advies is te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is.

 

Geschilbeslechting

 

 • In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en COCON, Training & Advies, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Kantonrechter in Venlo dan wel Nijmegen.

 

Toepasselijk recht

 

 • Op elke overeenkomst tussen COCON, Training & Advies en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.